Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty
zpět

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Sdružení obcí povodí Stonávky


29.04.2013 07:49 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Sdružení obcí povodí Stonávky s přílohami:
1) Rozvaha
2) Výkaz zisku a ztrát
3) Příloha k účetní závěrce
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2012
5) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
6) Přehled úvěrů , půjček a návratných finančních výpomocí.....
Poskytnuté neinvestičná transfery .........
Poskytnuté investiční transfery .............
Výdaje územního samosprávného celku.......
7) Finanční vypořádání dotací ...